آموزش نرم افزار دنتال

آموزش نرم افزار دنتال

آموزش نرم افزار دنتال آموزش نرم افزار دنتال بخش آموزش شرکت فنی و مهندسی مبتکران مکاترونیک ارک بعنوان یک مرکز آموزشی ویژه نرم افزارهای دیجیتال سیستمهای  CAD/CAM و دندانپزشکی دیجیتال است و همواره بر آموزش پیشرفته، نوآورانه و پیشرفته در دندانپزشکی و دندانسازی دیجیتال تاکید دارد. هدف از آموزش دندانسازی و دندانپزشکی دیجیتال و امکانات آن…

نمایشگاه